ข้อตกลงและเงื่อนไข

การสมัครสมาชิก การใช้บริการ การเยี่ยมชม www.factomall.com เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ แฟ็คโตมอลล์ ทุกประการ
  1. ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใดอันที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข ไม่ล่วงละเมิดสิทธิอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ แฟ็คโตมอลล์ หรือบุคคลอื่น
  2. แฟ็คโตมอลล์ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ ยับยั้ง ปิดกั้น และลบ เนื้อหาข้อมูล (Content) ใดๆ ใน www.factomall.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ แฟ็คโตมอลล์ แต่เพียงผู้เดียว
  3. สิทธิของ “ผู้ใช้บริการ” ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานของ แฟ็คโตมอลล์ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ แฟ็คโตมอลล์ แต่เพียงผู้เดียว
  4. แฟ็คโตมอลล์ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ www.factomall.com ได้ตามที่แฟ็คโตมอลล์เห็นสมควรได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ด้วยตนเอง